– Kreyòl: Mizajou Sou Siklòn Idalia

Dènye nouvèl parèt an premye.

1
Update: Madi 30 out 2023 | 2:00 p.m.

Maten an, siklòn Idalia fè aterisaj a 7:45 a.m. sou zòn gwo koub Florid la. Li entansifye nan yon gwo Siklòn Kategori 4, e apre, tounen nan Kategori 3 anvan li tonbe sou tè a. Konte Orange te byen pase pandan tanpèt la, san yo pa rapòte okenn wout ki inonde. Pa te rapòte okenn lanmò ki gen rapò ak tanpèt oswa gwo blesi.

Li enpòtan pou w konnen Orange County anba yon konsèy van, ak posiblite pou rafal van ant 25-35 mil yon èdtan.

Abri

Apati 10:30 a.m., abri popilasyon jeneral Orange County yo fèmen kounye a. Yon total 151 moun te itilize abri popilasyon jeneral Orange County nan Barnett Park ak South Econ Recreation Center. Apeprè 90% nan moun sa yo te rezidan ki pa gen kay.

Pwogram pou moun ki gen bezwen espesyal/abèjman medikal yo nan pwosesis pou yo fèmen.

Koleksyon fatra

Ekip sèvis piblik Orange County yo pral òganize yon jounen ratrapaj samdi 2 septanm pou rezidan ki nan Orange County ki pa enkòpore ki pa t resevwa fatra Mèkredi, resiklaj, gwo atik ak fatra nan lakou yo. Moun ki gen sèvis Mèkredi yo ta dwe suiv direktiv regilye koleksyon yo epi mete materyèl yo deyò nan twotwa a anvan 6 a.m. samdi maten.

Estasyon dechaj ak transfè nan Orange County  yo pral relouvri jedi 31 out la, nan orè regilye yo.

Operasyon Orange County yo

Sekou Ponpye Orange County yo: Byen bonè nan maten an, pèsonèl Depatman Sekou Ponpye Orange County te evalye mezon retrèt yo ak lokal asistans pou asire ke tout lokal yo te gen kouran apre tanpèt la. Pa gen okenn enstalasyon ki pèdi elektrisite pandan tanpèt la. Sekou dife kounye a tounen nan operasyon nòmal.

Trant moun espesyalize  ki travay nan Sekou Ponpye yo te deplwaye pou zòn Tampa ki fe pati kad Fòs Travay Rechèch ak Sekou 4. Yo pral chaje yo pou ede ak rechèch ak rekiperasyon nan zòn ki afekte nan Ouragan Idalia.

Pak & Rekreyasyon Orange County: Tout Pak Orange County ak enstalasyon Rekreyasyon yo fèmen kounye a. Sa enkli teren kan, ranp bato, pwogram ak lokasyon. Tout enstalasyon yo te evalye maten an pou domaj tanpèt pou wè si yo an sekirite pou relouvri pou piblik la demen. Tout teren Orange County yo ak ranp bato yo pral relouvri demen 31 out.

Gouvènman Orange County: Biwo administratif Orange County yo pral relouvri epi rekòmanse operasyon biznis nòmal nan Jedi 31 Out.

External Partners

Lekòl Piblik Orange County: Tout Lekòl Piblik nan Orange County planifye pou reprann klas Jedi 31 Out. (ocps.net). Orange County Head Start ap rekòmanse jedi 31 out.

LYNX: Tout sèvis LYNX ki gen ladan wout fiks ak sèvis NeighborLink yo te kòmanse sèvi kliyan yo lè l sèvi avèk yon orè regilye jou lasemèn yo. ACCESS LYNX sèlman bay vwayaj ki bay lavi jodi a. Founisè transpò parapò a pral retounen nan sèvis konplè avèk yon rezèvasyon nan Jedi 31 Out. Fenèt Sèvis Kliyantèl LYNX la ap louvri 9 a.m. a 7 p.m. pou ede kliyan yo. (golynx.com)

Tribinal: Operasyon biznis regilye yo pral rekòmanse Jedi 31 Out. (ninthcircuit.org) (myorangeclerk.com)

 

2
Update: Madi 30 out 2023 | 10:30 a.m.

Apati 10:30 maten an, abri popilasyon jeneral Komin Oranj yo pa ouvè pou sèvis. Gen yon total 151 moun kap itilize abri Komin Oranj ki nan Barnett Park ak South Econ Recreation Center.

 

3
Update: Madi 29 out 2023 | 2:00 p.m.

Orange County te aktive totalman Sant Operasyon Ijans nou an pou kontwole Siklòn Idalia epi transmèt enfòmasyon enpòtan sou sekirite yap bay rezidan nou yo. Apati de jodi a,  Orange County  gentan ajoute nan Dekrè Egzekitif Eta Ijans Gouvènè a.

Orange County kounye a anba yon Avètisman Tanpèt Twopikal. Danje posib pou Lès Santral Florid, pandan fen Madi jiska bonè Mèkredi, enkli:

 • Potansyèl pou van fòs tanpèt twopikal soutni nan 25-35 milph, osi byen ke rafal nan 45-50 milph
 • Gwo lapli 1-3 pous, ak posiblite pou 4-5 pous nan zòn lokalize yo
 • Posibilite pou gen tònad izole

Lidè lokal yo mande rezidan yo pou yo pare pou tout evènman tanpèt yo.

Sak Sab

Pou preparasyon pou lapli, Ourance County louvri pwogram sak sab gratis la, oto-sèvis nan pak seleksyone yo. Rezidan ka resevwa 10 sak sab ki pa ranpli pou chak kay epi yo pral bezwen pote pwòp pèl yo oswa zouti pou ranpli yo. Tout sit sak sab yo ap fonksyone jodi a, madi 29 out, jiskaske operasyon yo fèmen a 7 p.m., annatandan move tan. Yè, yon total de 5,000 sak sab te ranpli pa rezidan pou yo pwoteje kay yo.

Pou kesyon oswa enfòmasyon pou rezidan ki gen bezwen espesyal, tanpri rele 3-1-1 oswa 407-836-3111.

Abri

Abri nan Orange County yo ouvri kounye a pou moun ki bezwen evakye oswa chèche abri nan Siklòn Idalia. You pap oblije genyen kat idantite pou antre nan abri.

Abri pou Popilasyon Jeneral (zanmitay bèt kay)

 • Barnett Park
 • South Econ Recreation Center

Abri pou moun ki gen bezwen espesyal/medikal (zanmi bèt kay)

(Rezidan Orange County ki bezwen yon Bezwen Espesyal/Abri Medikal tanpri rele 3-1-1 oswa 407-836-3111)

 • Silver Star Recreation Center
 • Goldenrod Recreation Center

Vizite ocfl.net/shelters pou jwenn enfòmasyon enpòtan sou sa pou w pote avèk ou nan yon abri

Abri ak Transpò pou Moun ki  San Abri

TOUT ebèjman sanzabri aktyèl yo pral ogmante kapasite pou asiste moun ki nan bezwen:

 • Coalition for the Homeless, 18 N. Terry Ave., Orlando, 32801
 • Orlando Union Rescue Mission family home, 1521 W. Washington St., Orlando, 32805
  (pou fanm, fanmi ak koup)
 • Orlando Union Rescue Mission men’s center, 3300 W. Colonial Dr., Orlando, 32808
  (gason selibatè sèlman)
 • The Salvation Army Orlando, 624 Lexington Ave, Orlando, 32801
 • Rescue Outreach Mission, 1701 W. 13th St., Sanford, 32771

Kay pou moun san abri yo ap ouvri ant 3 p.m. ak 5 p.m. Madi 29 out. Pa pap pèmèt, alkòl, dwòg ilegal oswa zam. Moun ki pa vle oswa ki pa kapab chèche abri yo fòtman ankouraje yo evakye zòn ki ba, ki gen tandans inondasyon epi jwenn baryè pou evite vole debri.

Lynx pral bay sèvis gratis sou wout regilyèman pwograme yo, kounye a espere kouri jiska 11 p.m. Madi. Di chofè a ou vle ale nan abri tan ijans ki pi pre a. Tanpri chèche yon abri ki an sekirite pi vit ke posib Madi apremidi, paske sèvis otobis LYNX p ap fonksyone nan van ki depase 35 kilomèt alè.

Preparasyon County an

Sekou Ponpye Orange County: Ekip yo te vizite anviwon 6,000 kay mobil, yo te distribye depliyan an angle ak an panyòl, pou ankouraje rezidan yo pou yo deplase tanporèman nan yon kote ki pi an sekirite pou yo ka sove tanpèt la, tankou kay yon zanmi oswa fanmi oswa yon abri ki tou pre. Sondaj pou mezon retrèt yo ak enstalasyon asistans yo te fèt yè pou asire sekirite popilasyon vilnerab sa a.

Travo Piblik Orange County: Ponp, liy drenaj, jeneratè pou siyal trafik yo, ansanm ak zòn ki gen tandans inondasyon yo te evalye pou aktivite tanpèt potansyèl yo. An mwayèn, 900 sak sab yo te distribye nan chak sit distribisyon sak sab yè.

Sèvis piblik Orange County: Akòz gwo van ki prevwa, fatra twotwa, resiklaj, gwo atik, ak koleksyon fatra nan lakou nan Orange County ki pa enkòpore yo te anile pou demen, Mèkredi 30 Out. Orè regilye koleksyon twotwa a ap rekòmanse Jedi 31 Out. Rezidan yo. ak koleksyon yo pral fè sèvis Mèkredi apre a, 6 septanm. Rezidan yo ta dwe retire charyo woulo liv vid ak nenpòt materyèl ki rete nan twotwa a epi pote yo tounen nan kay la oswa nan yon kote ki an sekirite aswè a.

Estasyon dechaj ak transfè nan Konte Orange yo pwograme pou yo fèmen Mèkredi 30 Out.

Pak & Lwazi Konte Orange: Tout Pak ak enstalasyon Rekreyasyon Orange County yo ap fèmen aswè a, madi 29 out, a 8 p.m., ki gen ladan teren kan, ranp bato, pwogram ak lokasyon. Sit endividyèl ak enstalasyon yo pral re-louvri nenpòt moman nan Jedi 31 Out, apre yo fin evalye chak lokal pou domaj tanpèt la epi yo jije li an sekirite pou piblik la.

Gouvènman Orange County a : Biwo Administratif Konte Orange yo pral fèmen Mèkredi epi yo pral sispann operasyon nòmal Konte a. Biwo yo pral relouvri epi rekòmanse operasyon biznis nòmal nan Jedi 31 Out.

Patnè Ekstèn yo

Lekòl Leta Orange County a: Lekòl Leta Orange County yo pral fèmen nan Mèkredi enkli tout aktivite apre lekòl yo. Lekòl Leta Orange County planifye pou reprann klas jedi 31 out. (ocps.net)

LYNX: Operasyon otobis regilye yo ap fini a 11:00 P.M. aswè a. Ekip yo pral kontwole aktivite move tan yo epi anonse yon delè pou rekòmanse san danje sèvis yo pwograme regilyèman, petèt osi bonè ke Mèkredi apremidi. (golynx.com)

Tribinal: Tribinal yo pral fèmen Mèkredi 30 Out. Operasyon biznis regilye yo pral rekòmanse Jedi 31 Out. (ninthcircuit.org) (myorangeclerk.com)